Ochrana osobných údajov

základné ustanovenia

    Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Denim Stores sro, IČO 27443361 so sídlom Husovo námestie 128, Rakovník, 269 01, ČR (ďalej len: "správca").
    Kontaktné údaje správcu sú:

    Marion Group, s.r.o.
    Husovo námestie 128, Rakovník, 269 01, ČR
    identifikačné číslo: 27443361

    mail: eshop@outdoor-fashion.sk
    tel: 00420 601 348 388
    Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
    Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Zákonný dôvod spracovanie osobných údajov

     Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
         plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len "Plnenie zmluvy"),
         oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len "Oprávnený záujem"),
         Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len "Súhlas").
     Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

Účel spracovania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

zákonný dôvod účel

Údaje

zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
plnenie zmluvy Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslanú cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov (kontaktné údaje, niekedy dátumu narodenia) E-mailová komunikácia, kontaktný formulár Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko, tlačené dokumenty
oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) Kontaktné údaje klientov Informácie z objednávok Mailingové služby, cloudové úložisko, subdodávatelia
súhlas Marketing a propagácia webu E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifikátory Formulár pre newsletter Webhostingová spoločnosť a služby pre rozosielanie e-mailov

Doba uchovávania údajov

     Pokiaľ nie je v predchádzajúcich bodoch uvedené inak, Správca uchováva osobné údaje
         po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
         po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
     Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

     Príjemcovia osobných údajov sú osoby na základe zmluvného vzťahu:

     podieľajúce sa na dodanie tovaru a realizáciu platieb na základe zmluvy (prepravcovi, výdajné miesta atď.),
     zaisťujúce služby prevádzkovanie a v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
     zaisťujúce marketingové služby
     zaisťujúce účtovné služby

 

     Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložisko dát a súborov a analytických nástrojov.

Vaše práva

     Za podmienok stanovených v GDPR máte
         právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
         právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
         právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
         právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
         právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
         právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
     Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

     Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
     Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (heslá, šifrovanie, antivírusové programy, uzamykateľné priestory atď.)
     Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
     Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto
     podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
  • Košík (0,00 €)0